ردیفگروهنام محصولقیمت
1گروه فروشنده تستمحصول جدید1000